»

ส.ค. 04

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


Clip_7คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


Clip_7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตปีการศึกษา๒๕๕๘