Category Archive: KM Download

KM Download :: แหล่งเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ส.ค. 04

รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรา …

Continue reading »

ส.ค. 04

ปีการศึกษา๒๕๕๕-๒๕๕๗ คำสั่งแต่งตั้งคณะบริหารและคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทย …

Continue reading »

ส.ค. 04

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Clip_7

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทยา …

Continue reading »