Category Archive: Best Practice

Best Practice :: แนวปฏิบัติที่ดี เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์ของคนทำงาน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกมาเป็นคู่มือสู่การปฏิบัติ

ส.ค. 04

แนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย …

Continue reading »

ส.ค. 04

ปีการศึกษา 2557 :: แนวปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย เพื่อขอสนับสนุนทุนจากแหล่งภ …

Continue reading »

ส.ค. 04

ปีการศึกษา 2557 :: แนวปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

แนวปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยในชั้นเรียน ที่มุ่งเน้นผู้เร …

Continue reading »