ส.ค. 04

KM Cafe’N Charing เสวนาสัพเพสาระ เรื่องเล่าเขย่าต่อมคิด

KM Cafe’N Charing เสวนาสัพเพสาระ

31 พฤษภาคม  2557

เวลา 12.00-13.00 น.

ณ ห้องประชุุมKM 1208/1

อนาคตประเทศไทย ผ่านมุมมองจาก UAS (เรื่องเล่าเขย่าต่อมคิด)

ส.ค. 04

KM Cafe’N Charing เสวนาสัพเพสาระ ครั้งที่ 2 เรื่อง มหาวิทยาลัยจะดี !! อยู่ที่บุคลากร


KM Cafe’N Charing เสวนาสัพเพสาระ ครั้งที่ 2

วันที่ 24  เมษายน  2557

เวลา 12.00-13.00 น.

ณ ห้องประชุุมKM 1208/1

เรื่อง มหาวิทยาลัยจะดี !! อยู่ที่บุคลากร

14-04-02_Apr2014

ส.ค. 04

แนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จัดทำโดยคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการการจัดการความรู้ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการการจัดการความรู้ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อันจะนำไปสู่สัมฤทธิผลในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Clip_7

ส.ค. 04

ปีการศึกษา 2557 :: แนวปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย
เพื่อขอสนับสนุนทุนจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2557

จัดทำโดยคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการทำวิจัย ในส่วนของการพัฒนาการทำวิจัยมุ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำวิจัย ผลจากการพัฒนาทักษะ ดังกล่าวย่อมทำให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำวิจัย สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้รับผลประโยชน์ตามไปด้วยในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใช้ คือ การพัฒนาด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ โดยเป็นการนำจุดแข็ง (Strengths) ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการทำวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และพัฒนาเป็นคู่มือไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้

Clip_7

ส.ค. 04

ปีการศึกษา 2557 :: แนวปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

แนวปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยในชั้นเรียน
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ปีการศึกษา 2557

จัดทำโดย คณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการทำวิจัย ในส่วนของการพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลจากการพัฒนาทักษะดังกล่าวย่อมทำให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้รับผลประโยชน์ตามไปด้วย ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใช้ คือ การพัฒนาด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ โดยเป็นการนำจุดแข็ง (Strengths) ของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และพัฒนาเป็นคู่มือไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้

Clip_7

ส.ค. 04

รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2557 Clip_7

 

ส.ค. 04

ปีการศึกษา๒๕๕๕-๒๕๕๗ คำสั่งแต่งตั้งคณะบริหารและคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


Clip_7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕


Clip_7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และปีการศึกษา ๒๕๕๗


Clip_7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตปีการศึกษา๒๕๕๕ และปีการศึกษา ๒๕๕๖


 

ส.ค. 04

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


Clip_7คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


Clip_7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตปีการศึกษา๒๕๕๘